Activiteit
21
September
13.00 - 14.30 uur
Thomas Mannplaats 150
3069 NE Rotterdam
Gemeente Rotterdam
Zuid-Holland

Telefoon: 
088 271 48 82
E-mail: 
Gebiedsgids Rotterdam Alexander

GGF | Cursus Mindfulness Light | start 21 september 2018

GGF | Gerard Goosenflat | Thomas Mannplaats 150 | 8 lessen | kosten € 2,00 per les OF € 15,00 in één keer betalen | start 21 september 2018.

U kunt zich aanmelden via Christine van Rijswijk | Christine.van.rijswijk@pameijer.nl | 088 271 48 82

Zie de flyer. 

 

Gebiedsgids