Voorziening
Korne 180
3068 GN Rotterdam
Telefoon: 
010 - 421 46 68
E-mail: 

Basisschool De Vliedberg | Zevenkamp

Korne 180 3068 GN Rotterdam Nederland Nederland
KBS | Katholieke Basisschool De Vliedberg is een open katholieke school. Speerpunten van de Vliedberg zijn taal- en bewegingsonderwijs. De Vliedberg is een Lekker Fit school.

Elk kind, dat wij passend onderwijs kunnen bieden, is van harte welkom. De sfeer op onze school wordt gevoed door onze katholieke identiteit: eerbied en respect voor elkaar en voor al wat leeft en bestaat in de wereld om ons heen. Een gelijkwaardigheid en saamhorigheid van iedereen temidden van verschillende culturen. Wij zien het dan ook als onze taak om binnen het onderwijs vorm en inhoud te geven aan normen en waarden, liefde en respect, zorg en aandacht en verantwoordelijkheidsbesef. 

Al eeuwenlang hebben de Hollanders in hun strijd tegen het water kunstmatige heuvels opgeworpen om bij hoog water droge voeten te houden. Op de lagere school leerden we over de terpen in Friesland. In andere delen noemde men die terpen ook wel vliedbergen. (vlieden = vluchten). Onze school ligt in een wijk met straten die de naam hebben van kleine Nederlandse watertjes. Te midden van zo’n ‘waterrijke’ omgeving wil Basisschool De Vliedberg een veilige plaats zijn. In het trappenhuis hangt een schilderij dat dit streven op artistieke wijze verbeeldt.