Voorziening
Schoolstraat 1
7101 GB Winterswijk
Telefoon: 
0543 532 747
E-mail: 

Katholieke Basisschool St. Jozef

Schoolstraat 1 7101 GB Winterswijk Nederland Nederland

Vanuit de katholieke levensbeschouwing geven we zodanig leiding en begeleiding aan de ontwikkeling van kinderen, dat zij enerzijds als individuen, anderzijds als sociale mensen hun mogelijkheden optimaal kunnen ontplooien. 
Naast het zich eigen maken van attituden, gaat het ook om het verwerven van kennis, inzicht en de nodige vaardigheden, zodat het kind in staat wordt gesteld zich creatief, flexibel en kritisch op te stellen ten opzichte van maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen. 
Er is sprake van een ononderbroken ontwikkelingsproces, d.w.z. dat we in ons onderwijs rekening houden met de geestelijke en lichamelijke groei van de vierjarige kleuter tot de twaalfjarige leerling. Dit betekent dat de leerkracht in staat moet zijn het ontwikkelingsstadium waarin het kind verkeert, te onderkennen.
Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig en geborgen voelt op onze school. Daarom hebben we een aantal afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan. Wij accepteren bijvoorbeeld niet dat kinderen elkaar pesten en hanteren een pestprotocol.Vertrouwen bij de kinderen beïnvloedt de inspanningen om te leren, het respect voor elkaar en het naleven van regels.
We hechten grote waarde aan een goed pedagogisch klimaat, want alleen hierdoor is de voorwaarde voor goed onderwijs geschapen. Hieronder verstaan we onderwijs met aangepaste zorg voor alle leerlingen én leerkrachten die op de hoogte zijn en blijven van de nieuwste onderwijskundige ontwikkelingen en moderne leer- en hulpmiddelen. Om de onderwijskundige kwaliteit van de leerkrachten op peil te houden c.q. te verbeteren worden regelmatig nascholingscursussen gevolgd. Een onderdeel van de maatschappij waarmee alle kinderen na de basisschool in aanraking komen is het voortgezet onderwijs. Ons onderwijs houdt rekening met de verwachtingen en eisen van dit voortgezet onderwijs.

DE KATHOLIEKE LEVENSBESCHOUWING

Als school willen we de kinderen de belangrijkste waarden van de christelijke traditie meegeven: dienstbaarheid, mondigheid, redzaamheid. Graag zien wij dat de kinderen een sociale houding ontwikkelen en anderzijds voldoende voor zichzelf kunnen zorgen.
Dat betekent dat wij op school de belangrijkste verhalen uit de Bijbel vertellen, m.n. de verhalen over Jezus van Nazareth. Daarnaast besteden we aandacht aan wat het christelijk geloof betekent voor de omgang met medemens en wereld. In onze opvatting immers heeft levensbeschouwing alles te maken met hoe je als mens leeft in de (Nederlandse) samenleving.

ONS ONDERWIJS-SYSTEEM

Vanaf het schooljaar 2014-2015 werken we met heterogene basisgroepen. Hieronder wordt verstaan dat we:

  • het onderwijs organiseren op basis van de leerbehoeftes en het niveau van het kind, dus meer onderwijs op maat realiseren
  • beter kunnen inspelen op ontwikkelingsverschillen.

De voordelen van het werken in heterogene basisgroepen zijn:

  • Groepen zijn samengesteld uit twee verschillende jaargroepen, waardoor kinderen van elkaar kunnen leren.
  • De groepen zijn samengesteld uit kinderen, die mogelijkerwijs om welke reden dan ook iets aan elkaar kunnen hebben.
  • Differentiatie op basis van instructie- en leerbehoeften van de kinderen.
  • Gedeelde verantwoordelijkheid van de leerkrachten: twee weten meer dan één.
  • In een heterogene groep wordt een beroep gedaan op de zelfstandigheid van kinderen. Er wordt vooral een appèl gedaan op samenwerking en op de verschillende rollen die de leerling daarbij kan innemen.
  • Kinderen kunnen eenvoudiger meedoen op een hoger of lager niveau.